Informace pro uživatele

WTI Consulting Software (WTICS) představuje specializovanou mapu s odborným obsahem, která znázorňuje úroveň daňového zatížení v jednotlivých členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Daňová zátěž je zde měřena unikátním, ochrannou známkou chráněným ukazatelem World Tax Index (WTI). Jedná so multikriteriální index, který se dále rozpadá do subindexů nižší úrovně, z nichž každý je opět složen z několika dílčích částí tak, aby zde bylo zachyceno maximum možných proměnných, které mají na daňové zatížení vliv. Nejedná se tedy o pouhé znázornění daňových sazeb – index WTI a jeho části postihují také otázky daňové progresivity, odečitatelných položek, daňových pobídek či velmi diskutovanou problematiku administrativní náročnosti zdanění.

WTI je složen z následujících subindexů:

  • Personal Income Tax (PIT), zatížení osobními důchodovými daněmi,
  • Corporate Income Tax (CIT), zatížení korporátními daněmi,
  • Value Added Tax (VAT), zatížení spotřebními daněmi typu DPH,
  • Other Taxes on Consumption (OTC), zatížení selektivními spotřebními daněmi,
  • Property Tax (PRO), zatížení majetkovými daněmi.

WTI a jeho složky jsou bezrozměrné ukazatele, které se pohybují na škále od 0 do 1, přičemž čím více se hodnota blíží jedné, tím je relevantní daňové zatížení větší. Hodnoty jsou v čase i prostoru komparovatelné.

V mapě, která je uživatelům k dispozici na záložce Aplikace, jsou údaje o daňovém zatížení v uvedeném členění, tzn. na WTI a jeho jednotlivé složky, dostupné za členské země OECD a za různá období. Uživatel tak může v mapě znázornit různé kombinace jednolitých typů zdanění, let a zemí podle svého aktuálního zájmu.

V databázi, která je uživatelům k dispozici na záložce Data, jsou pak dostupná veškerá data, která se v mapě zobrazují. Tato databáze může sloužit zejména vědeckým pracovníkům pro potřeby analýz prováděných v rámci základního i aplikovaného výzkumu.

Podrobnosti metodiky výpočtu ukazatele WTI a jeho subindexů jsou dostupné také v článku členům výzkumného týmu s názvem WORLD TAX INDEX: METHODOLOGY CHANGES AND REVISION OF DATA FOR OECD COUNTRIES FROM 2000 TO 2018.